Home
Oferta - owoce
Oferta - warzywa
Praca
Kontakt


ROK 2007 - Link do Archiwum przetargów

 1. Numer przetargu:1/2PWLO/2007
  Data zakończenia składania ofert: 03.08.2007 do godz. 12:00
  Temat: Rozbudowa i wyposażenie chłodni we Włocławku
  Data ukazania się Ogłoszenia na stronie WWW ARIMR:03.07.2007
 2. Data ukazania się Sprostowania do Ogłoszenia 1/2PWLO/2007 na stronie WWW ARIMR:18.07.2007

OGŁOSZENIE

O prowadzeniu postępowania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego-Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" W zakresie Działania 1.5 "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych".

Sebastian Onka
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
ul. Lipnowska 20
woj. kujawsko-pomorskie
Regon 910033877
e-mail: sebastian@onka.com.pl
tel: 054 231 69 54
fax: 054 253 04 09

Zamawiający ogłasza przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców zadania inwestycyjnego:
Rozbudowa i wyposażenie chłodni we Włocławku

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie I
      a)   zakup specjalistycznych wózków akumulatorowych / widłowych /
Zadanie II
      a)   zakup i montaż regałów paletowych

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokumenty znajdują się w siedzibie firmy Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska 20, Gm. Dobrzyń nad Wisłą, pow. Lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
87-800 Włocławek ul. Papieżka 33-37 do dnia 31.10 2007r.

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Pisemne oferty w języku polskim winny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
- oferta przetargowa na rozbudowę i wyposażenie chłodni we Włocławku
- nie otwierać przed dniem 03.08 .2007r.  godz. 13.00
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 03.08 .2007r., godz. 12.00.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska 20, Gm. Dobrzyń nad Wisłą, pow. Lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, bądź przesłać na adres firmy listem poleconym lub pocztą kurierską.

4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Lipnowska 20 w dniu 03.08.2007r,  godz. 13.00

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z 29.01.04 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 z 2004 r. poz. 177 ) oraz wymagania zawarte w specyfikacji przetargowej.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferty będą oceniane i wybierane według następujących kryteriów:
    Dla zadania I

 1. Cena
 2. Parametry techniczne
 3. Warunki gwarancji i serwisowania w trakcie i po okresie gwarancji
 4. Pisemne referencje z wyposażenia chłodni
    Dla zadania II
 1. Cena
 2. Parametry techniczne
 3. Pisemne referencje z zrealizowanych inwestycji w chłodniach
 4. Warunki Gwarancji i serwisowania w trakcie i po okresie gwarancji
Szczegółowe warunki oraz sposób oceny zawarty jest w specyfikacji przetargowej. Specyfikację przetargową wraz
z projektem budowlanym  można pobrać bezpośrednio w biurze tj. Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska 20, Gm. Dobrzyń nad Wisłą, pow. Lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą lub otrzymać za pobraniem pocztowym.Cena materiałów przetargowych wynosi: 100 zł + VAT / podmioty biorące udział drugi raz w przetargu są zwolnione z opłaty /Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Wolski Jerzy tel. 054 2316970 w dni robocze w godz. 8.00 -16.00
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności związane z przygotowaniem i zgłoszeniem ofert, również w przypadku unieważnienia przetargu.

Data publikacji: 03-07-2007

HOME | OWOCE | WARZYWA | ZAKŁADY | PRACA | KONTAKT | JAKOŚĆ | KONTRAKTACJA | CERTYFIKATY | DOJAZD
 
 
Home Dojazd