Home
Oferta - owoce
Oferta - warzywa
Praca
Kontakt


ROK 2007 - Link do Aktualnych przetargów

 1. Numer przetargu: 1PWLO/2007
  Data zakończenia składania ofert: 28.05.2007 do godz. 12:00
  Temat: Rozbudowa i wyposażenie chłodni we Włocławku
  Data ukazania się ogłoszenia na stronie WWW ARIMR: 25.04.2007

  Data publikacji: 2007-04-25

OGŁOSZENIE

O prowadzeniu postępowania ofertowego na realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego-Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" W zakresie Działania 1.5 "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych".

Sebastian Onka
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Ul. Lipnowska 20
Woj. Kujawsko-pomorskie
Regon 910033877
e-mail: sebastian@onka.com.pl
tel: /  054 / 231 69 54
fax: / 054 / 253 04 09

Zamawiający ogłasza przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców zadania inwestycyjnego:
Rozbudowa i wyposażenie chłodni we Włocławku

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zadanie A

  1. magazyn chłodni - roboty budowlane wraz z instalacjami wewnętrznymi: chłodniczą, elektryczną i odwodnienia
  2. budynek wagi samochodowej - roboty budowlane, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna
  3. przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
  4. przebudowa części ogrodzenia terenu
  5. utwardzenie dojazdu do magazynu chłodni
  6. przebudowa kabla zasilającego - zewnętrzna instalacja elektryczna
  7. zakup i montaż wagi samochodowej

Zadanie B
     a) zakup specjalistycznych wózków akumulatorowych
Zadanie C
     a) zakup i montaż regałów paletowych wjezdnych i  przejezdnych

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty znajdują się w siedzibie firmy Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska 20, Gm. Dobrzyń nad Wisłą, pow. Lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
87-800 Włocławek ul. Papieżka 33-37 do dnia  31.10. 2007r.

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Pisemne oferty w języku polskim winny być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
   - Oferta przetargowa na rozbudowę i wyposażenie chłodni we Włocławku
   - nie otwierać przed dniem 28.05 .2007r.  godz. 12.00
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 28.05 .2007r., godz. 12.00.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska 20, Gm. Dobrzyń nad Wisłą, pow. Lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, bądź przesłać na adres firmy listem poleconym lub pocztą kurierską.

4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Lipnowska 20 w dniu 28.05.2007r  godz. 13.00

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z 29.01.04 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 z 2004 r. poz. 177 ) oraz wymagania zawarte w specyfikacji przetargowej.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty będą oceniane i wybierane według następujących kryteriów :

Dla zadania A

Lp.

Kryterium

1

Cena

2

Proponowany termin wykonania

3

Referencje związane z realizacją  inwestycji o konstrukcji stalowej

4

Warunki gwarancji

 Dla zadania B

Lp.

Kryterium

1

Cena  

2

Parametry techniczne

3

Referencje związane z realizacją dostaw na wyposażenie chłodni

4

Warunki gwarancji i serwisowania w trakcie i po okresie gwarancji

 Dla zadania C

Lp.

Kryterium

1

Cena  

2

Parametry techniczne

3

Referencje związane z realizacją dostaw na wyposażenie chłodni

4

Warunki gwarancji

Szczegółowe warunki oraz sposób oceny zawarty jest w specyfikacji przetargowej.

Specyfikację przetargową wraz z projektem budowlanym i warunkami technicznymi można pobrać bezpośrednio w biurze tj. Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska 20, Gm. Dobrzyń nad Wisłą, pow. Lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą lub otrzymać za pobraniem pocztowym.

Cena materiałów przetargowych wynosi: 100 zł + VAT

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Wolski Jerzy tel. 054 2316970 w dni robocze w godz. 8.00 -16.00
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( wyłącznie na całe oddzielne zadania)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności związane z przygotowaniem i zgłoszeniem ofert, również w przypadku unieważnienia przetargu.

Data publikacji: 2007-04-25

HOME | OWOCE | WARZYWA | ZAKŁADY | PRACA | KONTAKT | JAKOŚĆ | KONTRAKTACJA | CERTYFIKATY | DOJAZD
 
 
Home Dojazd